Journey Inter Co.,Ltd.

Add Favorite | Add Home Page
จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน | เกาหลี-ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ยุโรป | เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม | อื่นๆ
ฮ่องกง | สิงคโปร์ | ยุโรป | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
ภาคเหนือ | ภาคอิสาน | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ | อื่นๆ

New Hampshire Insurance Company (AIG)

small logoNew Hampshire Insurance CompanyPersonal Plan

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ (บาท)
อายุ 1-70 ปี
71-85 ปี
1-70 ปี
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
1. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
2,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
1,500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อรีักษาพยาบาลฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000


Comprehensive Plan

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ (บาท)
อายุ 1-70 ปี
71-85 ปี
1-70 ปี
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
1. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
2,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
1,500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อรีักษาพยาบาลฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
4. การยกเิลิกการเดินทางเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
5. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน
10,000
10,000
10,000
10,000
7. กระเป๋าเดินทางและเครื่องใช้ส่วนตัว
40,000
40,000
40,000
40,000
8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
20,000
20,000
20,000
20,000
9. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000


ระยะเวลาเอาประกันภัย
(วัน)
Personal Plan
Comprehensive Plan
อายุ 1-70 ปี
71-85 ปี
1-70 ปี
อายุ 1-70 ปี
71-85 ปี
1-70 ปี
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
1-4
290
225
185
335
640
565
540
690
5-6
430
340
280
500
880
790
730
950
7-8
570
450
370
670
1120
1000
910
1215
9-10
710
560
460
840
1350
1210
1100
1480
11-15
1030
810
670
1215
1880
1660
1520
2070
16-20
1310
1050
855
1550
2360
2100
1900
2595
21-25
1670
1350
1085
1970
2950
2630
2370
3250
26-30
2020
1600
1315
2390
3530
3120
2840
3910
31-37
2410
1910
1565
2850
4350
3860
3520
4795
38-44
2800
2220
1815
3310
5170
4600
4200
5680
45-51
3190
2530
2065
3770
5990
5340
4880
6565
52-58
2580
2840
2315
4230
6810
6080
5560
7450
59-65
3970
2150
2565
4690
7630
6820
6240
8335
66-72
4360
3460
2815
5150
8450
7560
6920
9220
73-79
4750
2770
3065
5610
9270
8300
7600
10105
80-86
5140
4080
3315
6070
10090
9040
8280
10990
87-90
5530
4390
3565
6530
10910
9780
8960
11875

เบื้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

- จบ -

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Journey Inter Co.,Ltd.