Journey Inter Co.,Ltd.

Add Favorite | Add Home Page
จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน | เกาหลี-ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ยุโรป | เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม | อื่นๆ
ฮ่องกง | สิงคโปร์ | ยุโรป | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
ภาคเหนือ | ภาคอิสาน | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ | อื่นๆ

Mondial Assistance

small logoFast Lane... The only way to travel (Mondial Assistance)


ระยะเวลาเดินทาง
Fast Lane Tripper Fast Lane Leisure Fast Lane Business Fast Lane Traveller
ไม่เกิน 10 วัน
399
ไม่เกิน 1 สัปดาห์
899
999
ไม่เกิน 2 สัปดาห์
1,199
1,399
ไม่เกิน 1 เดือน
2,099
2,399
ไม่เกิน 2 เดือน
3,699
4,199
5,995
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกิน 5,000,000 ไม่เกิน 6,000,000
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 3,000,000
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)
2. ค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 2,500,000
3. ความรับผิดชอบตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 3,500,000 ไม่เกิน 3,500,000
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย/ถูกขโมย
สิ่งของมีค่า
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 25,000
5. ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ตามค่าใช้จ่ายจริง ตามค่าใช้จ่ายจริง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัว และเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง MAG 24 ชั่วโมง MAG 24 ชั่วโมง MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์/การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเิงิน ไม่จำกัดวงเิงิน ไม่จำกัดวงเิงิน ไม่จำกัดวงเิงิน
3. ค่าพาหนะเดินทาง เพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าเดินทางสำหรับสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่าน ซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการถูกส่งตัวกลับประเทศของท่าน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ไม่คุ้มครอง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 30,000
7. เที่ยวบินล่าช้า
สำหรับความล่าช้าแต่ละ 12 ชั่วโมง
ไม่คุ้มครอง
Not Applicable
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 12 ชั่วโมง
ไม่คุ้มครอง ค่าที่พักค้างคืน ไม่เกิน 10,000 ค่าที่พักค้างคืน ไม่เกิน 10,000 ค่าที่พักค้างคืน ไม่เกิน 10,000
9. การให้เงินสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 15,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง
คำแนะนำ เกี่ยวกับการเดินทาง คำแนะนำ เกี่ยวกับการเดินทาง คำแนะนำ เกี่ยวกับการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับ วีซ่า ข้อมูล ในการติดต่อสถานทูต ตารางการเดินทาง ของเที่ยวบิน ข้อมูลทางด้าน ภูมิอากาศ คำแนะนำ เกี่ยวกับการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับ วีซ่า ข้อมูล ในการติดต่อสถานทูต ตารางการเดินทาง ของเที่ยวบิน ข้อมูลทางด้าน ภูมิอากาศ
บริการอื่นๆ
ไม่คุ้มครอง การส่งข่าวสารด่วน ข้อมูลทางการแพทย์ บริการทางด้านกฎหมาย การส่งข่าวสารด่วน ข้อมูลทางการแพทย์ บริการทางด้านกฎหมาย การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน สำหรับครอบครัว การจองโรงแรมที่พัก การจองรถเช่า การช่วยเหลือค้นหา สัมภาระการเดินทางที่หาย การให้ความช่วยเหลือ กรณีหนังสือเดินทางหาย การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา การให้ข้อมูล ในการใช้บริการโทรศัพท์ ข้ามแดนอัตโนมัติ การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่างๆ การส่งข่าวสารด่วน ข้อมูลทางการแพทย์ บริการทางด้านกฎหมาย การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน สำหรับครอบครัว การจองโรงแรมที่พัก การจองรถเช่า การช่วยเหลือค้นหา สัมภาระการเดินทางที่หาย การให้ความช่วยเหลือ กรณีหนังสือเดินทางหาย การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา การให้ข้อมูล ในการใช้บริการโทรศัพท์ ข้ามแดนอัตโนมัติ การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่างๆ
ขอบเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองทั่วโลก และในประเทศไทย เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศีย เป็นระยะทางไกลว่า 200 กม. คุ้มครองทั่วโลก และในประเทศไทย เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศีย เป็นระยะทางไกลว่า 200 กม. คุ้มครองทั่วโลก และในประเทศไทย เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศีย เป็นระยะทางไกลว่า 200 กม. คุ้มครองทั่วโลก และในประเทศไทย เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศีย เป็นระยะทางไกลว่า 200 กม.
การจำกัดอายุของผู้สมัคร
ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ข้อตกลงอื่นๆ
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
- จบ -

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Journey Inter Co.,Ltd.